Lenovo ThinkPad L380 – ultrabook dla wymagających

Spę­dza­jąc wiele czasu w podró­żach czy wyjaz­dach służ­bo­wych, przy wybo­rze sprzętu do pracy zdal­nej klu­czową rolę odgrywa czas pracy na bate­rii i gaba­ryty. Ciekawą pro­po­zy­cją jest ultra­book Thin­kPad L380 od Lenovo, któ­rych wygląd nasuwa sko­ja­rze­nia z innych modeli tej serii. Sprawdźmy, co kryje w sobie te nie­wiel­kie, bo ważące tylko 1,46 kg, urzą­dze­nie.

Obu­dowa

Spędzając wiele czasu w podró¬żach czy wyjaz¬dach służ¬bo¬wych, przy wybo¬rze sprzętu do pracy zdal¬nej klu¬czową rolę odgrywa czas pracy na bate¬rii i gaba¬ryty

Autor zdjęcia: psref.lenovo.com

Lap­topy z serii Thin­kPad łączy cha­rak­te­ry­styczny design. Czarne obu­dowy w połą­cze­niu z solidną kon­struk­cją two­rzą ele­gancki i ponadczasowy design. Ze względu na mobilny cha­rak­ter L380 nie dziwi wyko­na­nie obu­dowy z alu­mi­nium, jed­nak całość wygląda naprawdę solid­nie. Minu­sem prze­no­śnych urzą­dzeń są jed­nak gło­śniki, karta dźwię­kowa Real­tek zapew­nia jedy­nie poprawny dźwięk.

Thin­kPad L380 ma wszyst­kie potrzebne złą­cza – słu­chaw­kowe, mikro­fo­nowe, zasi­la­nia, 4 porty USB, wej­ście HDMI oraz czyt­nik kart pamięci, które zostały umiesz­czone w odstę­pach umoż­li­wia­ją­cych korzy­sta­nie z nich, bez blo­ko­wa­nia pozo­sta­łych. Matryca o roz­dziel­czo­ści 1366 x 768 pik­seli, o wiel­ko­ści 13,3”, jest matowa, dzięki czemu obraz jest wyraźniejszy. Inne, wygodne rozwiązanie to pod­świe­tlana kla­wia­tura, z TrackPo­intem, czyli cha­rak­te­ry­stycznym czer­wonym guzikiem, który możesz używać zamiennie jako touchpada.

Spe­cy­fi­ka­cja

Na uwagę zasłu­gują pod­ze­społy – pro­ce­sor Intel Core i3, 8 GB RAM-u (moż­li­wość powięk­sze­nia) i dysk twardy SSD dobrze pora­dzą sobie z wydaj­no­ścią. O bizne­so­wym cha­rak­te­rze Thin­kPada L380 świad­czy rów­nież wbu­do­wany sys­tem Win­dows 10 PRO. Pozwoli Ci on korzy­stać z dodat­ko­wych funk­cji, np. zdal­nego logo­wa­nia czy lep­szego zabez­pie­cze­nia danych.

Pod­su­mo­wa­nie

Jeżeli czę­sto podróżujesz i potrze­bu­jesz narzędzia do pracy, Thin­kPad L380 speł­nia kry­te­ria dobrych urzą­dzeń do zasto­so­wań mobil­nych. Model ma wady, np. brak napędu optycz­nego i średni dźwięk, jed­nak przy zasto­so­wa­niach bizne­so­wych odgry­wają one nie­wielką rolę.